Potraviny a zemědělské produkty opatřené značkami evropského systému ochrany názvu produktů

Soutěžte s námi! Znáte potraviny s označením?

Pravidla znalostní soutěže

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo odešle v uvedeném termínu správné odpovědi na e-mail info@oznaceni.eu spolu s adresou pro zaslání odměny.

Účastník vybere odpovědi, které považuje za správné a zašle je e-mailem ve formátu číslo a písmeno. (např. 4.A, 4.D, …. atp.) a poskytne souhlas s využitím osobních dat pro účely soutěže.

Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze jednou. V případě, že zašle z jedné mailové adresy více mailů s odpověďmi, bude uznána pouze první doručená.

Účastí v soutěži souhlasí účastník s pravidly a zpracováním poskytnutých osobních dat pro potřeby soutěže. Po skončení soutěže budou veškeré údaje vymazány. Data nebudou využita pro jiné účely než je tato soutěž.

Správné odpovědi budou zveřejněny po ukončení soutěže na webových stránkách v sekci aktuality, takže každý účastník bude mít možnost zkontrolovat, zda odpověděl správně.

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě vyčerpání odměn před datem ukončení soutěže, soutěž ukončit. Informace bude zveřejněna na webových stránkách www.oznaceni.eu v sekci aktuality.

Na odměny nevzniká právní nárok.

Trvání soutěže od 1. 6. do 30. 6. 2018 nebo do vyčerpání odměn.

Odměny: drobné reklamní předměty

Znáte potraviny s označením?

1. Který produkt nese označení Zaručená tradiční specialita?

 • 1. A) Olomoucké tvarůžky
 • 1. B) Valašský frgál
 • 1. C) Spišské párky
 • 1. D) Jihočeská Niva

2. Který produkt nenese označení Chráněné zeměpisné označení?

 • 2. A) Pražská šunka
 • 2. B) Chelčicko-Lhenické ovoce
 • 2. C) Budějovické pivo
 • 2. D) Štramberské uši

3. Který produkt nese označení Chráněné označení původu?

 • 3. A) Třeboňský kapr
 • 3. B) Pohořelický kapr
 • 3. C) Březnický ležák
 • 3. D) Karlovarský suchar

 

Poučení o zpracování osobních údajů a právech osoby udělující souhlas ke zpracování osobních údajů

Totožnost správce:
Potravinářská komora České republiky, IČO: 63110652, Spisová značka: L 58921 vedená u Městského soudu v Praze, Sídlo: Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha

Kontaktní údaje správce:
Poštovní adresa: Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha

E-mailová adresa: info@oznaceni.eu;
Telefon: 724 284 833;
Kontaktní osoba: Andrea Kapraňová

Poučení o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům Správce, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále zpracovatelům, s nimiž má Správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Práva osoby udělující souhlas se zpracováním svých osobních údajů:

- Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro stanovený účel. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu Správce. Odvoláním souhlasu není dotčeno právo na zpracování Vašich osobních údajů před jeho odvoláním.

- Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od Správce, který zpracovává Vaše osobní údaje, následující informace o:

 • účelu zpracování;
 • dotčených kategoriích zpracování osobních údajů;
 • příjemcích, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánované době uložení Vašich osobních údajů;
 • právu požadovat po správci opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů;
 • omezit jejich zpracování;
 • vznést námitku k jejich zpracování;
 • právu podat stížnost k dozorovému Úřadu;
 • všech dostupných informacích a o zdroji osobních údajů;
 • tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.

Správce Vám poskytne kopii zpracovaných osobních údajů.

- Právo na opravu

Máte právo na to, aby správce, bez zbytečného odkladu, opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.

- Právo na výmaz

Máte právo na to, aby správce, bez zbytečného odkladu, vymazal Vaše osobní údaje, pokud je dán jeden z následujících důvodů:

 • osobní údaje nejsou již potřebné pro účely, pro které byly zpracovány;
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány a neexistuje
 • žádný další důvod k jejich zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musejí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz nebude uplatněno, pokud je dána zákonná výjimka, zejména, protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

 • splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo
 • členského státu, které se na správce vztahuje;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních kroků.

- Právo na omezení zpracování

Máte právo, aby Správce omezil zpracování Vašich osobních údajů v následujících případech:

 • popíráte přesnost zpracovaných osobních údajů, zpracování bude omezeno po dobu, potřebnou k ověření Vašich osobních údajů Správcem;
 • zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • Správce již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních kroků;

Bylo-li zpracování omezeno, mohou být osobní údaje s výjimkou jejich uložení zpracovány pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu pro určení, výkon nebo obhajobu právních kroků nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.

- Právo na přenositelnost údajů

Máte právo, aby Správce předal Vaše osobní údaje zpracované automatizovaně jinému správci, a to na základě Vašeho souhlasu, ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte právo na to, aby Vaše osobní údaje byly předány přímo jedním správcem druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

- Jak můžete svá práva uplatnit?

Svá práva vyplývající ze zpracování Vašich osobních údajů můžete kdykoliv uplatnit na Správci:

 • písemnou cestou na uvedené poštovní adrese:
  Potravinářská komora ČR, Praha 10 - Malešice, Počernická 96/272, PSČ 108 03;
 • elektronicky na e-mailové adrese: info@oznaceni.eu;
 • telefonicky na tel. č. 724 284 833;

Správce informace poskytuje písemně v listinné podobě. Kontaktujete-li správce elektronicky, bude Vám odpověď poskytnuta elektronicky, nepožádáte-li o její listinnou podobu.

- Právo podat stížnost

Můžete podat stížnost na činnosti Správce osobních údajů písemně na poštovní a e-mailovou adresu nebo telefonicky na kontaktních adresách Správce uvedených v tomto poučení.

Jaké osobní údaje a na základě čeho zpracováváme:

Naše společnost zpracovává následující kategorie osobních údajů:

- Identifikační údaje:
jméno, příjmení

- Kontaktní údaje:
adresa trvalého pobytu případně jiného bydliště, popř. též doručovací adresa, e-mailová adresa

- Záznamy:
e-mailová komunikace, listinná komunikace

Nejčastěji zpracováváme osobní údaje na základě povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy [čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR].

Naše společnost pro plnění svých závazků zpracovává Vaše osobní údaje zejména pro účely:

- realizace reklamních, marketingových, propagačních a informačních akcí, soutěží, workshopů apod.

Naše společnost nepředává Vaše osobní údaje do třetích zemí mimo EU.

Naše hlavní zásady při zpracování osobních údajů:

Při zpracování Vašich osobních údajů dodržuje naše společnost tyto základní zásady:

- Osobní údaje zpracováváme vždy pouze pro jasně a srozumitelně definovaný účel, a to zákonnými prostředky a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování.

- Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro plnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

- Osobní údaje chráníme a zpracováváme způsobem, který v nejvyšší možné míře zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému či nahodilému přístupu k těmto osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě či jejich jinému neoprávněnému zpracování.

- Dodržujeme dostupná technická a organizační opatření a veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

- O zpracování osobních údajů Vám rádi poskytneme příslušné informace, vyplývající z Vašich práv a svobod.

Způsob a doba zpracování Vašich osobních údajů:

Osobní údaje zpracováváme v listinné i elektronické formě. Je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, můžeme doplnit či aktualizovat Vaše osobní údaje z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo od třetích osob.

Údaje jsou zpracovány zejména našimi zaměstnanci, případně dalšími zpracovateli na základě zpracovatelské smlouvy a jsou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Konkrétní doba uchování osobních údajů se odvíjí od zákonných požadavků na zpracování (dle zákona o archivnictví a spisové službě), příp. od předem stanovené lhůty, požádáme-li Vás o souhlas se zpracováním. Pokud již účel zpracování neexistuje, jsou osobní údaje likvidovány či vymazány.

Kdo má k Vašim údajům přístup?

Přijímáme taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům, či k jejich jinému zneužití. Jak naši zaměstnanci, tak ostatní subjekty, které se podílí na zpracování Vašich osobních údajů, jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít údaje k jiným účelům, než ke kterým nám byly zpřístupněny.